Algemene voorwaarden

Definities

 • – Studio St!p: Studio St!p, gevestigd te Veghel onder KvK nr: KVK NUMMER
 • – Klant: degene met wie Studio St!p een overeenkomst is aangegaan.
 • – Partijen: Studio St!p en klant samen.
 • – Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. – Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of names Studio St!p.
 2. – Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. – Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. – Aanbiedingen en offertes van Studio St!p zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk op een andere manier vermeld.
 2. – Een aanbod of offerte is maximaal 1 (één) maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. – Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de gelende termijn aanvaardt, dan vervalt het  aanbod of de offerte.
 4. – Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Aanvaarding

 1. – Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Studio St!p zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontleden.
 2. – Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Studio St!p slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronische) heeft bevestigd.

 

Prijzen

 1. – Alle prijzen die Studio St!p hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis- verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. – Alle prijzen die Studio St!p hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Studio St!p ten allen tijden wijzigen.
 3. – De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Studio St!p vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.
 4. – De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Studio St!p, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. – Indien partijen voor een dienstverlening door Studio St!p een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtlijn, tenzijn partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. – Studio St!p is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. – Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Studio St!p de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. – Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% wordt. 
 9. – Studio St!p heeft het recht om prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. – Voorafgaand aan de ingang ervan zal Studio St!p prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. – De consument heeft het recht om de overeenkomst met Studio St!p op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. – De klant moet declaraties binnen 1 (één) maand na factuurdatum aan Studio St!p betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. – Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Studio St!p de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. – Studio St!p behoudt zich van het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidsinstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. – Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Studio St!p gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. – Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijk incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Studio St!p.
 3. – De incassokosten worden berekend aan de hand an het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. – Wanneer de klant niet tijd betaalt, mag Studio St!p zijn verplichtingen opschorten tot de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. – In geval van liquidatie, falilissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vordelingen van Studio St!p op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. – Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Studio St!p, dan is hij nog steeds veplicht de afgesproken prijs aan Studio St!p te betalen.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Studio St!p te verrekenen met een vordering op Studio St!p.

 

Levertijd

 1. – De door Studio St!p opgegeven levertijden zijn een indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. – De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Studio St!p door Studio St!p schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. – Overschrijdingen van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Studio St!p niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verzekering

 1. – De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onderandere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 • – geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitlevering van de onderliggende overeenkomst
 • – zaken van Studio St!p die bij de klant aanwezig zijn
 • – zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
 1. – De klant geeft op eerste verzoek van Studio St!p de polis van deze verzekering ter inzage.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Studio St!p enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. – Studio St!p voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. – Studio St!p heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. – De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. – Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Studio St!p tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. – Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Studio St!p tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst

 1. – De overeenkomst tussen Studio St!p en de klant wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukken en schriftelijk anders zijn overeenkomst.
 2. – Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van.1 maand en dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. – Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Studio St!p schriftelijk in gebreke stellen.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Studio St!p tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Studio St!p geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. – De klant dient door Studio St!p geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. – Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Studio St!p daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1(één) maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. – Consumenten dienen Studio St!p uiterlijk binnen 2 (twee) maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. – De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
 5. – De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. – Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe laten leiden dat Studio St!p gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. – De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Studio St!p.
 2. – Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Studio St!p ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Studio St!p een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Studio St!p verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Studio St!p

 1. – Studio St!p is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. – Indien Studio St!p aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 1. – Studio St!p is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. – Indien Studio St!p aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. – Studio St!p is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. – Indien Studio St!p aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. – Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen en/of (gedeeltelijke) ontbindingen van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Studio St!p vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijke Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. – De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Studio St!p toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. – In de nakoming van de verplichtingen door Studio St!p niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Studio St!p in verzuim is.
 3. – Studio St!p heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Studio St!p kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. – In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Studio St!p in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Studio St!p kan worden toegerekend in een van de wil van Studio St!p onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijke wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen fin de redelijkheid niet van Studio St!p worden verlangd.
 2. – Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituaties worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom- elektriciteits-, internet-, computer- en telcomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelingen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 1. – Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Studio S t!p 1of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Studio St!p er weer aan kan voldoen.
 2. – Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. – Studio St!p is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. – Studio St!p is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. – Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijden worden doorgevoerd.
 3. – Grote inhoudelijke wijzigingen zal Studio St!p zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. – Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijzigingen van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. – Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Studio St!p Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. – Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. – Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Studio St!p bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. – Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend in Nederlands recht van toepassing.
 2. – De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studio St!p is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 22 oktober 2020